Life Giving Fountain Education Centre Ltd.
活泉全人教育中心有限公司
6A親子教育
創業培訓課程
技能訓練
演藝課程
體育運動
演藝課程


中樂團 敲擊樂


非洲鼓 合唱團


結他班 電子琴
   


舞台話劇 演說家訓練
   


現代舞

旌旗舞