Life Giving Fountain Education Centre Ltd.
活泉全人教育中心有限公司
實用培訓課程
興趣小組
考察團
實用培訓課程

創業課程
面試技巧課程(升學、就業)
演說技巧訓練(公開演講、司儀訓練)
團隊訓練
啓發思維訓練
義工訓練
自信心提升
領袖訓練
導師培訓